Siparis Telefon: 0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 
En Çok Satılanlar
Tus Full Eğitim Seti Tus Full Eğitim Seti
1,650.00TL  
Patoloji Patoloji
150.00TL  
Anatomi Anatomi
150.00TL  
Biyokimya Biyokimya
150.00TL  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Hastalıkları ve Doğum
150.00TL  
Genel Cerrahi Genel Cerrahi
150.00TL  
Farmakoloji Farmakoloji
150.00TL  
Dahiliye Dahiliye
150.00TL  
Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji
250.00TL  
Yds Rusça Soru Bankası Yds Rusça Soru Bankası
179.00TL  
 
Özel
 
FORUM

 

TUS SORULARI PEDİATRİ

TUS PEDİATRİ SORULARI

 

1. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda görülen kabızlığın nedenlerinden biridir?
A)
Hipogamaglobulinemi
B) Laktoz intoleransı
C) İntestinal lenfanjiektazi
D) Biliyer atrezi
E) Hipotiroidi2. Asetaminofen zehirlenmesinde en belirgin hasar hangi organda görülür?
A)
Böbrek
B) Karaciğer
C) Kalp
D) Beyin
E) Pankreas


3. Neonatal dönemde görülebilecek sarılıkta aşağıdakilerden hangisi direkt bilirübin artışına bağlı değildir?
A)
Crigler-Najjar sendromu
B) Sepsis
C) Biliye ratrezi
D) Tirozinemi
E) Kistikfibrozis


4. Sağlıklı doğan 3600 gram ağırlığında bir bebeğin Apgar skoru 5. dakikada 8, 10. dakikada 9 olarak bulunuyor. Yaşamının 12. saatinde sarılık tespit ediliyor. Kan grubu A Rh(+) olan bebeğin annesinin kan grubu 0 Rh(+) dir. Laboratuvar incelemelerinde total serum bilirübin düzeyi 9 mg/dL olarak saptanıyor.
Bu bebek için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Anneye sık sık emzirmesi söylenerek 4 saat sonra bilirübin düzeyinin kontrol edilmesi
B) Fenobarbital tedavisine başlanarak 4 saat sonra bilirübin düzeyinin kontrol edilmesi
C) Kan değişimi için hazırlıkların başlatılması
D) Fototerapiye başlanarak 4 saat sonra bilirübin düzeyinin kontrol edilmesi
E) Bebeğin yeterince beslenemediği düşünülerek sıvı tedavisine başlanması


5. Aşağıdaki bulgulardan hangisi diyabetik anne çocuklarında görülmez?
A)
Hipoglisemi
B) Hipokalsemi
C) Takipne
D) Tremor
E) Hipermagnezemi


6. Yenidoğan bebeklerde geçici tirozinemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
Tedavide vitamin C kullanılır.
B) Zamanında doğan bebeklerde prematür bebeklere göre daha sık görülür.
C) Genellikle yaşamın 1. haftası içinde düzelir.
D) Yüksek proteinle beslenen bebeklerde hastalığın gelişme riski daha azdır.
E) Geçici olmasına karşın ağır bir klinik seyri vardır.


7. Nutrisyonel raşitizm ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
En sık 5 yaşından sonra görülür.
B) Kraniotabes saptanması her zaman patolojiktir.
C) Maternal vitamin D eksikliği raşitizm için risk oluşturmaz.
D) Parathormon düzeyi artmıştır.
E) Raşitizmde kemik doku dışında fizik muayene bulgusu yoktur.

8. Aşağıdakilerden hangisi fenilalanin hidroksilaz eksikliğinin klinik bulgularından biri değildir?
A)
Ağır mental retardasyon
B) Ekzematöz döküntü
C) Epilepsi
D) Hiperaktivite
E) Kas tonusunda azalma


9. Aşağıdaki parametrelerin hangisinde demir eksikliği tedavisi sonrası en erken değişiklik gözlenir?
A)
Hemoglobin düzeyi
B) Hematokrit düzeyi
C) Ortalama eritrosit hacmi (MCV)
D) Ferritin düzeyi
E) Retikülosit sayısı


10. Solukluk, büyüme geriliği ve hepatosplenomegali saptanan 6 aylık erkek bebekte, periferik yaymada hipokrom-mikrositer eritrositler, polikromazi, retikülosit düzeyinde artma ve elektroforezde hemoglobin F düzeyi % 80 olarak bulunuyor.
Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Megaloblastik anemi
B) Hemofili A
C) Beta talasemi trait
D) Beta talasemi majör
E) Orak hücreli anemi


11. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir?
A)
Diskeratozis konjenita
B) Miyelodisplastiksendrom
C) Fankoni anemisi
D) Amegakaryositiktrombositopeni
E) Shwachman-Diamond sendromu

12. Altı yaşında, o güne kadar herhangi bir yakınması olmayan asiyanotik bir çocuğun fizik muayenesinde pulmoner odakta 2°/6° sistolik üfürüm, ikinci kalp sesinde sabit çiftlenme duyuluyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Fonksiyonel üfürüm
B) Pulmoner stenoz
C) Atrial septal defekt
D) Fallot tetralojisi
E) Patent duktus arteriozus

13. Pulmoner kan akımında azalma gözlenen siyanotik kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Ventriküler septal defekt
B) Atrial septal defekt
C) Fallot tetralojisi
D) Büyük arter transpozisyonu
E) Patent duktus arteriozus


14. Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda saptanan aneminin nedenlerinden biri değildir?
A)
Folat eksikliği
B) Eritrosit ömrünün kısalması
C) Demir eksikliği
D) Tübüler hasar
E) Eritropoietin yapımının azalması

15. Aşağıdakilerden hangisi primer nefrotik sendromu olan bir çocuğun tedavisinde yer almaz?
A)
Bol proteinli diyet
B) Kortikosteroidler
C) Diüretikler
D) Albümin
E) Alkilleyici ajanlar

16. On dört yaşında bir erkek çocuk sol üst kolda şişlik yakınmasıyla başvuruyor. Çekilen radyografide sol humerus diafizinde litik bir lezyon gözleniyor. Lezyonun etrafında periost reaksiyonu (soğan zarı görünümü) saptanıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Osteoid osteom
B) Osteosarkom
C) Ewing sarkomu
D) Langerhans hücreli histiositoz
E) Basit kemik kisti


17. Aşağıdaki tümörlerden hangisi ishale yol açan peptid salgılayabilir?
A)
Nöroblastom
B) Wilms tümörü
C) Rabdomiyosarkom
D) Hepatoblastom
E) Adrenokortikal karsinom


18. Otuz beş günlük bir kız bebek öksürük ve solunum zorluğu yakınmalarıyla getiriliyor. Öyküsünden vajinal yolla zamanında doğduğu ve izleminde bilateral pürülan konjunktivit saptandığı öğreniliyor.
Bu bebekte etken olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

A)
Streptococcus pyogenes
B) Chlamydia trachomatis
C) Mycoplasma pneumoniae
D) Listeria monocytogenes
E) Staphylococcus aureus


19. Üç yaşında bir kız çocuk 3 gündür devam eden 39-40°C ye varan ateş, boğaz ağrısı ve boyunda bezeler nedeniyle getiriliyor. Fizik muayenede eksüdatif tonsillit ve splenomegali saptanıyor. Laboratuar incelemelerinde AST ve ALT düzeylerinde normalin üst değerinin iki katı yükselme gözleniyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Grup A streptokok enfeksiyonu
B) 6. hastalık
C) Kawasaki hastalığı
D) Enfeksiyöz mononükleoz
E) Difteri


20. Yenidoğanlarda görülebilen konjenital sitomegalovirus enfeksiyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
İlerleyici tipte işitme kaybına yol açabilir.
B) Olguların %90'ı doğumda akut semptomatik bulgularla gelir.
C) Prematüriteye neden olabilir.
D) Purpurik döküntülere yol açabilir.
E) Koryoretinite neden olabilir.


21. Boy kısalığı yakınması ile getirilen 9 yaşındaki bir kız çocukta boydaki sapmaların -2.5 olduğu gözleniyor. Orantısız boy kısalığı olan bu çocuğun fizik muayenesinde kubbe damak, düşük ense saç çizgisi, yele boyun ve meme başı ayrıklığı saptanıyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Hipotiroidi
B) Silver-Russell sendromu
C) Turner sendromu
D) Klinefelter sendromu
E) Hipokondroplazi


22. Araç dışı trafik kazası nedeniyle kafa travması geçiren 10 yaşında bir erkek çocuk, gelişen koma tablosu nedeniyle izleniyor. Çocukta travma sonrası 3. günde ağır hiponatremi gelişiyor. Laboratuvar incelemelerinde serum potasyum, ürik asit ve glukoz düzeyleri normal; idrarda sodyum atılımı çok artmış olarak bulunuyor.
Bu çocukta gelişen hiponatreminin nedeni olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

A)
Uygunsuz antidiüretik hormon salgısı
B) Serebral tuz kaybı
C) Adrenal yetmezlik
D) Polidipsi
E) Diabetes insipidus

23. Dokuz yaşında bir erkek çocuk merdiven inip çıkarken zorlanma şikayetleriyle getiriliyor. Fizik muayenede derin tendon refleksleri alınamıyor ve alt ekstremite proksimalinde kas gücü azalmış olarak bulunuyor; gastroknemius hipertrofisi saptanıyor. Laboratuar incelemelerinde serum kreatin fosfokinaz düzeyi çok yüksek (10 000 U/L) bulunuyor. Aile öyküsünden dayısında da kas hastalığı olduğu öğreniliyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Miyotonik distrofi
B) Duchenne musküler distrofi
C) Konjenital miyopati
D) Emery-Dreifuss musküler distrofi
E) Fasiyoskapulohumeral musküler distrofi

24. İki aylık bir kız bebek hareketsizlik, emmede güçlük, kurbağa pozisyonunda yatma şikayetleriyle getiriliyor. Fizik muayenede hipotoni (+), refleksleri alınamıyor, gülümseme ve izlemesi var, dilde fasikülasyonları saptanıyor.
Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Spinal musküler atrofi
B) Konjenital hipotiroidi
C) Miyotonia konjenita
D) Periferik nöropati
E) Konjenital musküler distrofi


25. Aşağıdaki durumların hangisinde yenidoğanda kromozom analizi yapılmasına gerek yoktur?
A)
Akondroplazi
B) Down sendromu
C) Multipl anomali
D) Mental retardasyon
E) Cinsiyet anomalisi


26. Aşağıdakilerden hangisi yaygın değişken immün yetmezlik (common variable immunodeficiency) hastalığına eşlik eden bulgulardan biri değildir?
A)
Hipogamaglobulinemi
B) Gastrik atrofi
C) Wilms tümörü
D) Kronik aktif hepatit
E) B hücreli lenfoma

27. Ailevi Akdeniz ateşi hastalığında sentez bozukluğu gösterilmiş moleküler yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
TNFRSF1 -A proteini
B) Mevalonat kinaz
C) IL-1α
D) Pyrin
E) Cryopyrin

28. Gelişimi normal olan 12 yaşında bir kız çocuk kişilik değişikliği, yazısında bozulma ve tremor nedeniyle getiriliyor. Fizik muayenede tremor dışında patolojik bir bulgu saptanmıyor.
Oftalmolojik incelemede Kayser-Fleischer halkası saptanan bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Friedreich ataksisi
B) Sydenham koresi
C) Wilson hastalığı
D) Ataksi-telanjiektazi
E) Akut dissemine ensefalomiyelit

29. Kırmızı jöle kıvamında dışkılama dışında bir şikâyeti olmayan 2.5 yaşında bir erkek çocuk polikliniğe getiriliyor. Fizik muayenede karın yumuşak, bağırsak sesleri normoaktif olarak değerlendiriliyor. Laboratuar incelemesinde hemoglobin düzeyi 5.3 g/dL olarak saptanıyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Peptik ülser hastalığı
B) Özofajit
C) İnvajinasyon
D) Enterokolit
E) Meckel divertikülü


30. Gelişme geriliği ve kronik ishal yakınmasıyla getirilen 3 yaşında bir çocuğun dışkı incelemesinde yağ 3+, yağ asidi 1+, pH 6, indirgen madde (-) olarak bulunuyor.
Bu çocuk için en olası ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Laktoz intoleransı
B) Doğumsal sükraz-izomaltaz eksikliği
C) Akrodermatitis enteropatika
D) Kistik fibrozis
E) Menkes hastalığı

 

 

 

 

TUS SORULARI PEDİATRİ - TUS PEDİATRİ SORULARI - TUS PEDİATRİ KONULARI - TUS - PEDİATRİ  - SORULARI - KONULARI - DERSLERİ