Siparis Telefon: 0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 
En Çok Satılanlar
Tus Full Eğitim Seti Tus Full Eğitim Seti
1,650.00TL  
Patoloji Patoloji
150.00TL  
Anatomi Anatomi
150.00TL  
Biyokimya Biyokimya
150.00TL  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Hastalıkları ve Doğum
150.00TL  
Genel Cerrahi Genel Cerrahi
150.00TL  
Farmakoloji Farmakoloji
150.00TL  
Dahiliye Dahiliye
150.00TL  
Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji
250.00TL  
Yds Rusça Soru Bankası Yds Rusça Soru Bankası
179.00TL  
 
Özel
 
FORUM

 

TUS SORULARI HİSTOLOJİ

TUS SORULARI - HİSTOLOJİ


1Aşağıdakilerin hangisinde hyalin kıkırdak bulunmaz?
İntervertebral disk
2Periferik sinirlerin epinöriyum tabakası santral sinir sistemindeki hangi yapı ile en çok benzerlik gösterir?
Duramater
3Hipofizin ön lobunda üretilen hormonların salgılanmasını kontrol eden faktörler aşağıdakilerden hangisinde üretilir?
Hipotalamus nörosekretuvar nöronlar
4Gözün retina tabakasında yer alan aşağıdaki hücrelerden hangisi nöroglia tipinde destek hücrelerdir?
Müller hücresi
5Lenf düğümünde afferent lenf damarlarıyla gelen lenf, ilk olarak aşağıdakilerden hangisine girer?
Subkapsüler sinüs
6Vitamin K aşağıdaki koagülasyon faktörlerinden hangisinin sentezini etkilemez?
Faktör 8
7Aşağıdakilerden hangisinin kandaki artışı oksijen hemoglobin dissosiasyon eğrisini sola kaydırır?
Fetal hemoglobin miktarı
8Gastrin mide pariyetal hücrelerinde aşağıdakilerden hangisi ile birlikte HCI sekresyonunu stimüle eder?
Histamin
9İdrarda cAMP atılımında artış gözlenmesi durumunda, öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
Renal tübülde parathormon etkisi
10Kas tonusu kaybolmuş olan bir ekstemitede istemli hareket varsa, aşağıdakilerden hangisinde lezyon olduğu düşünülmelidir?
O kaslara ait propriyoseptif duyuları taşıyan aferent sinirlerde


11-Aşağıdakilerden hangisi holokrin bezdir?
Yağ bezi
12-Hücre dışına salgılanan protein yapıdaki maddeler aşağıdaki hücre organellerinin hangisinde oluşur?
Granüllü endoplazmik retikulum
13-Yaşlanmayla, hücreleri arasında hidroksiapatit kristalleri biriken organ aşağıdakilerden hangisidir?
Epifiz bezi
14-Renin, böbrekte aşağıdaki hücrelerin hangisinden salınır?
Jukstagomerüler hücreler
15-İntrauterin beşinci haftanın sonunda 3 – 4 yutak keselerinin endodermal divertikülü olarak beliren ve retikulum hücrelerinin epitelyal karakter taşadığı lenfoid yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Timus
16-Aşağıdaki hormonlardan hangisi hücre içi cAMP düzeyini azaltır?
Somatostatin
17-İskelet kasında eksitasyon – kontraksiyon eşleşmesini sağlayan başlıca iyon aşağıdakilerden hangisidir?
Ca+2
18-Atrioventriküler kapakçıklar kalp periyodunun hangi evresinde açıktır?
Atrium sistolü
19-Ekstrasellüler sıvı hacminin düzenlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin geri emilim veya salınım düzeyi en önemli rolü oynar?
Sodyum klor
20-Aşağıdakilerden hangisinin iki nokta duyarlılığı en yüksektir?
Parmak ucu


21-Corpuscula tactus (Meissner cisimcikleri) derinin hangi tabakasındadır?
Dermal papillae
22-Histamin ve heparin içermesi nedeniyle allerjik reaksiyonların başlamasından sorumlu olan bağ dokusu hücresi hangisidir?
Mast hücresi
23-Myelin kılıflarının akson boyunca oluşturduğu iki segmenti arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?
Ranvier boğumu
24-Aşağıdakilerden hangisi kalsiform hücrelerinin özelliklerinden biridir?
Glikoprotein yapılı salgı yapması
25-Aşağıdakilerden hangisi plasental membranı geçemez?
Heparin
26-Aşağıdakilerden hangisi kromogranin A ve ATP'ye bağlanarak veziküller içinde depolanır?
Katekolamin
27-Parmağa iğne batmasıyla oluşan ağrının parmağın ovuşturulmasıyla azalmasında aşağıdaki mekanizmalardan hangisi rol oynar?
Presinaptik inhibasyon
28-Sarsılma süresi 30 ms olan iskelet kasının 10 ms aralıklarla uyarılması aşağıdakilerden hangisine neden olu?
Motor ünitede uzaysal sumasyon
29-Aşağıdakilerden hangisi ikinci kalp sesinin nedenidir?
Aortik ve pulmoner kapakların kapanması
30-Aşağıdaki kan hücrelerinden hangisi hematopoez sırasında CFU-GEMM kök hücrelerinden gelişmez?
Lenfosit


31-Derinin retiküler ve papiller tabakalarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz: Keratohiyalin
32-Bağ dokusunda en fazla miktarda bulunan fibriller aşağıdakilerden hangisidir: Kollagen fibriller
33-Bir nöronun aksonunun diğer nöronun perikaryon ile oluşturduğu sinaps bölgesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz: Schwan hücresi
34-Kalp yetmezliğinde, akciğer dokusunda aşağıdaki hücrelerin hangisinde artma gözlenir: Alveolar makrofaj
35-Aşağıdakilerin hangisinde, kromafin reaksiyon gösteren hücreler bulunur: Böbrek üstü bezi medullasında
36-Aşağıdakilerden hangisi hipoksik hipoksiye neden olmaz: Şok
37-Aşağıdakilerden hangisinin sonucu, fonksiyonel rezidüel kapasiteyi verir: (Total akciğer kapasitesi) – (inspirasyon kapasitesi)
38-Trombositlerin aktive olmasıyla yüzeylerinde açığa çıkan GpIIb-IIIa reseptör yapısı aşağıdakilerden hangisine bağlanır: Fibrinojen
39-Koleretik maddeler, aşağıdakilerden hangisine neden olur: Karaciğerden safra salgılanmasının artmasına
40-Aşağıdakilerden hangisi tiroid hormonlarının fazlalığının etkilerinden biri değildir: Lipoliz hızında azalma

41-Aşağıdaki hücrelerden hangisi çok sayıda lizozom içerir: Makrofaj
42-Kemik yapımını gerçekleştiren hücre aşağıdakilerden hangisidir: Osteoblast
43-Santral sinir sisteminde hücresel yıkıntıların fagositozu aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir: Mikroglia
44-Aşağıdaki hücrelerden hangisinin stoplazmasında granülsüz endoplazmik retikulum çok gelişmiştir: Adrenal korteks hücresi
45-Retina yapısında yer alan aşağıdaki tabakaların hangisinde fotoreseptör hücreler ile bipolar nöronlar sinaps oluşturur: Dış pleksiform tabaka
46-Aşağıdakilerden hangisi iskelet kaslarında tonuş artışına yol açar: Kas iğciği aktivasyonunda artma
47-Bağırsak kasında kalsiyum bağlayarak bu düz kasın kontraksiyonunda görev yapan protein aşağıdakilerden hangisidir: Kalmodulin
48-Aşağıdaki hormonlardan hangisinin hedef hücredeki ekileri cAMP yoluyla gerçekleşmez: Tiroksin
49-Medulla spinalis ön boynuz motor nöronlarının harabiyetinde aşağıdakilerden hangisi gözlenmez: Babinski ve klonus gibi patolojik refleksler
50-Aşağıdakilerden hangisi REM uykusunun karakteristik özelliklerinden biri değildir: Kalp ve solunum hızının düzenli olması

51-Aşağıdakilerden hangisinde kalpte sol aks deviasyonu görülür: Sistemik hipertansiyon
52-Atrial Natriüretik Peptid etkisini hangisi üzerinden gerçekleştirir: cGMP
53-Hipotalamusun ventromedial çekirdeğinin uyarılması hangisine sebep olur: Tokluk hissinin doğmasına
54-Çizgili kasa giden motor sinir kesesi sonucu meydana gelen denervasyon hiperrefleksinin sebebi nedir: Asetilkolin kolin reseptör sayısının artışı
55-Aşağıdakilerden hangisi yüksek irtifaya çıkıldıkça meydana gelen pulmoner adaptasyon mekanizmalarınan biri değildir: Hemoglobinin oksijene afinitesinde artış
56-Steroid biyosentezi aşağıdakilerden hangisinde yapılır: Granülsüz endoplazmik retikulum
57-Aşağıdakilerden hangisi tüm bağ dokusu türlerinde bulanan ara maddenin sentezinde rol alır: Fibroblast
58-Aşağıdaki nöroglia hücrelerinden hangisi sinir sistemindeki boşlukları döşer: Ependim
59-Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi örtü epitelinde bulunmaz: Destek hücresi
60-Aşağıdakilerden hangisi diensefalondan 3 ventrikülün tavanında bir çıkıntı olarak gelişir: İnfindibulum

61-Hangisi hyalin kıkırdak içerir: Trakea
62-Hematopoetik hücreler embriyoda ilk olarak hangisinde görülür: Vitellus kesesi + amniyon duvarı
63-Kan hava bariyerini oluşumuna hangisi katılmaz: Sürfaktan
64-İnce bağırsak mukozasında olmayan hücre tipi hangisidir: Zimojenik hücre
65-Aşağıdakilerin hangisinde lenfositlerin alt grubu epitelle temas ederek apopitoza uğrar: Timus
66-Uyaran şiddetinin artması aşağıdakilerden hangisi ile sonuçlanmaz: Afferent sinirde impuls iletim frekansında artma
67-Kasta T tübüllerin fonksiyonu hangisidir: Aksiyon potansiyelinin miyofibrillere hızlı iletimini sağlar
68-Ventriküler diastolün orta 1/3’lük döneminde duyulan kalp sesi aşağıdakilerden hangisidir: S3
69-Büyüme hormonunun sentezini ve sekresyonunu inhibe eden aşağıdakilerden hangisidir: Somatostatin
70-Göze paralel gelen ışınlar retinanın önünde odaklanırsa hangi durum oluşur: Miyopi

 

 

TUS SORULARI HİSTOLOJİ - HİSTOLOJİ TUS SORULARI - TUS HİSTOLOJİ SORU VE CEVAPLARI