Siparis Telefon: 0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 
En Çok Satılanlar
Tus Full Eğitim Seti Tus Full Eğitim Seti
1,650.00TL  
Patoloji Patoloji
150.00TL  
Anatomi Anatomi
150.00TL  
Biyokimya Biyokimya
150.00TL  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Hastalıkları ve Doğum
150.00TL  
Genel Cerrahi Genel Cerrahi
150.00TL  
Farmakoloji Farmakoloji
150.00TL  
Dahiliye Dahiliye
150.00TL  
Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji
250.00TL  
Yds Rusça Soru Bankası Yds Rusça Soru Bankası
179.00TL  
 
Özel
 
FORUM

 

TUS SORULARI GENEL CERRAHİ

1. Terminal dönemde bir hastalık nedeniyle hayatı yaşam destek cihazlarına bağlı, yapay olarak sürdürülen bir hastada destek cihazları kapatılarak hastalık doğal sürecine bırakılmıştır.
Bu hastanın durumunu en iyi aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
A)
Aktif ötenazi
B) Pasif ötenazi
C) Hekim yardımlı intihar
D) İndirekt ötenazi
E) Gönüllü olmayan ötenazi

2. Yara iyileşmesinde proliferasyon fazı, ortalama olarak hangi zaman diliminde görülür?
A)
Yaralanmanın oluştuğu andan itibaren
B) 24. - 48. saatler arasında
C) 4. - 12. günler arasında
D) 3. haftanın bitiminden sonra
E) 3. - 6. aylar arasında


3. Akut hipokalemi tedavisinde hücre içi potasyum düzeyinin idamesi için, aşağıdakilerden hangisi intravenöz potasyuma ek olarak verilebilir?
A)
Kalsiyum
B) Sodyum bikarbonat
C) İnsülin
D) Magnezyum
E) Sodyum polistiren sülfonat

4. Hipermagnezemi sıklıkla aşağıdakilerin hangisinde görülür?
A)
Kronik renal yetmezlik
B) Kronik diyare
C) Uzun süreli diüretik tedavisi
D) Kronik alkolizm
E) Kontrolsüz diyabet

5. İntraabdominal basıncın indirekt tayininde en sık kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Santral venöz basınç ölçümü
B) İdrar çıkışı takibi
C) Mesane içi basınç ölçümü
D) Periferik vasküler direnç ölçümü
E) Arteryal oksijen satürasyonu takibi

6. Acil cerrahi öncesi warfarin kullanımına bağlı kanamayı önlemek için aşağıdakilerden hangisinin verilmesi en uygundur?
A)
İntravenöz vitamin K
B) Faktör VIII konsantresi
C) Desmopresin (DDAVP)
D) Taze donmuş plazma
E) Trombosit konsantresi

7. Aşağıdaki sitokinlerden hangisinin fazla üretimi hipertrofik skar ve keloid gelişiminden sorumlu tutulmaktadır?
A)
Trombosit kaynaklı büyüme faktörü (PDGF)
B) Epidermal büyüme faktörü (EGF)
C) Fibroblast büyüme faktörü (FGF)
D) İnterferon-α (INF-α)
E) Transforming büyüme faktörü-β (TGF-β)

8. Lenf nodu metastazı yapma olasılığı düşük olan, daha çok 50 yaş üzerindeki kadınlarda görülen ve ince iğne aspirasyon biyopsisi ile tanısı net olarak konamayan tiroid kanseri tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Papiller tiroid kanseri
B) Foliküler tiroid kanseri
C) Medüller tiroid kanseri
D) Anaplastik tiroid kanseri
E) Tiroid lenfoması

9. Memede 35 mm çapta olan ve aksiller lenf nodunda 2 mm mikrometastaz saptanan meme kanseri TNM sınıflamasına göre hangi evrededir?
A)
Evre l
B) Evre llA
C) Evre llB
D) Evre lllA
E) Evre lllB

10. Aşağıdaki meme tümörlerinin hangisinde aksiller lenf nodu diseksiyonu genellikle gerekmez?
A)
Medüller karsinom
B) İnvaziv duktal karsinom
C) Lobüler karsinom
D) Sistosarkoma filloides
E) Müsinöz karsinom

11. Ana safra yolunun distal kısmında tümöral bir nedene bağlı tıkanma sarılığı olan bir hastada safra kesesinin ele gelmesi bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kehr bulgusu
B) Murphy bulgusu
C) Courvoisier bulgusu
D) Obturator bulgusu
E) Charcot bulgusu


12. Aşağıdakilerden hangisi presinüzoidal intrahepatik portal hipertansiyon nedenidir?
A)
Şistosomiazis
B) Primer sklerozan kolanjit
C) Alkolik siroz
D) Budd-Chiari sendromu
E) Otoimmün hepatit


13. Özofagus kostik yanıklarının erken dönem tedavisinde aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A)
Nötralizan ajanlarla yanığın sınırlanması
B) Emetik verilmesi
C) İntravenöz sıvı verilmesi
D) Geniş spektrumlu antibiyotik verilmesi
E) Gerekli olduğunda beslenme jejunostomisi açılması14. Helicobacter pylori'nin neden olduğu kronik gastrit zemininde gelişen, H. pylori eradikasyonuyla gastritin tedavi edilebildiği olgularda tamamen kaybolma olasılığı olan mide tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Taşlı yüzük hücreli karsinom
B) MALToma
C) Linitis plastika
D) Karsinoid tümör
E) Gastrointestinal stromal tümör

15. Aşağıdaki yöntemlerden hangisinin bariatrik cerrahide malabsorptif etkisi en yüksektir?
A)
Sleeve gastrektomi
B) Laparoskopik gastrik banding (LAGB)
C) Biliyopankreatik diversiyon (BPD)
D) Vertikal gastroplasti (VBG)
E) Roux-en Y gastrik by-pass (RYGB)

16. Metastatik gastrointestinal stromal tümörlerin hedefe yönelik tedavisinde kullanılan c-kit inhibitörü ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)
5-fluorourasil
B) İrinotekan
C) Oksaliplatin
D) Endoksan
E) İmatinib

17. Enterokütan fistüllerin iyileşmesinde aşağıdakilerden hangisinin olumsuz etkisi vardır?
A)
Lateral fistül varlığı
B) Epitelize olmamış traktus varlığı
C) Tek traktus olması
D) 2 cm'den kısa traktus
E) Jejunal kaynaklı olması


18. Aşağıdakilerden hangisi Crohn hastalığının bağırsak dışı belirtilerinden biri değildir?
A)
Eritema nodosum
B) Konjunktivit
C) Trombositopeni
D) Ankilozan spondilit
E) Amiloidozis


19. Aşağıdaki etkenlerden hangisi en ciddi ophthalmia neonatorum formuna neden olur?
A)
Chlamydia trachomatis
B) Herpes simpleks virusu
C) Sitomegalovirus
D) Staphylococcus aureus
E) Neisseria gonorrhoeae


20. Sol oksipital lobda lokalize tümör nedeniyle ameliyat edilen 55 yaşındaki bir erkek hastada, patolojik incelemede yassı hücreli karsinom metastazı saptanmıştır.
Bu hastada primer odak açısından ilk önce incelenmesi gereken organ aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Böbrekler
B) Akciğer
C) Mide
D) Özofagus
E) Kolon


21. Aşağıdakilerden hangisi yağ embolisinin belirtilerinden biri değildir?
A)
Solunum yetmezliği
B) Peteşi
C) Ateş
D) Bilinç bulanıklığı
E) Bradikardi


22. Aşağıdaki tümörlerden hangisinin metastatik potansiyeli en düşüktür?
A)
Spermatositik seminom
B) Klasik seminom
C) Anaplastik seminom
D) Koryokarsinom
E) Embriyonal karsinom


23. Zigoma kırığında aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A)
Subkonjunktival kanama
B) Telekantus
C) Orbital alt kenarında basamak deformitesi
D) Aynı tarafta üst dudakta uyuşma
E) Enoftalmi

24. Parotidektomi yapılan bir hastanın 6. ay kontrolünde yemek yeme ve çiğneme sırasında yüzün ameliyat edilen kısmında flushing ve terleme yakınması vardır.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Tükürük fistülü
B) Nervus auricularis magnus nöroması
C) Sialoadenoz
D) Frey sendromu
E) Chorda tympani kesisi


25. Akciğer kanserinde cerrahi tedavinin kontrendike olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kosta tutulumu
B) Visseral plevra tutulumu
C) ParyetaI plevra tutulumu
D) Kontralateral hiler lenf nodu metastazı
E) Peribronşiyal lenf nodu metastazı

 

 

 

 


TUS SORULARI GENEL CERRAHİ - TUS GENEL CERRAHİ SORULARI - TUS - GENEL CERRAHİ - SINAV - SORULARI - CEVAPLARI