Siparis Telefon: 0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 
En Çok Satılanlar
Tus Full Eğitim Seti Tus Full Eğitim Seti
1,650.00TL  
Patoloji Patoloji
150.00TL  
Anatomi Anatomi
150.00TL  
Biyokimya Biyokimya
150.00TL  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Hastalıkları ve Doğum
150.00TL  
Genel Cerrahi Genel Cerrahi
150.00TL  
Farmakoloji Farmakoloji
150.00TL  
Dahiliye Dahiliye
150.00TL  
Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji
250.00TL  
Yds Rusça Soru Bankası Yds Rusça Soru Bankası
179.00TL  
 
Özel
 
FORUM

 

TUS SORULARI DAHİLİYE

DAHİLİYE SORULARI


1. Kan basıncında paroksismal yükselmeyle birlikte baş ağrısı, terleme, çarpıntı, bulantı ve kusma gibi bulguların ortaya çıktığı ve bu nedenle migren, menopoz ya da panik atak ile karıştırılabilen sekonder hipertansiyon nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Renal arter stenozu
B) Aort koarktasyonu
C) Feokromositoma
D) Cushing sendromu
E) Primer aldosteronizm2. Akut ST elevasyonlu miyokart enfarktüsü olgularında aşağıdaki durumlardan hangisi trombolitik tedavi için kesin bir kontrendikasyon oluşturmaz?
A)
Geçirilmiş intrakraniyal kanama
B) Serebral arteriovenöz malfomasyon varlığı
C) Aort diseksiyonu kuşkusu
D) Kanama diyatezi
E) Uzamış (>10 dakika) kardiyopulmoner resusitasyon


3. Kırk beş yaşında bir erkek hasta akut pankreatit nedeniyle tedavi ediliyor. Lipid profili değerlendirmesinde trigliserid düzeyi 1100 mg/dL, LDL kolesterol 90 mg/dL ve HDL kolesterol 40 mg/dL olarak saptanıyor. Ailesel koroner arter hastalığı ve ailesel tip II diabetes mellitus öyküsü olan hastanın açlık kan şekeri 120 mg/dL bulunuyor.
Bu hastada antilipid tedavi olarak aşağıdakilerden hangisinin ilk başlanması en uygundur?
A)
Fibrik asit türevleri
B) HMG-KoA redüktaz inhibitörleri
C) Kolesterol absorpsiyon inhibitörü
D) Safra asit bağlayıcı reçineler
E) Probukol


4. Akut lober pnömonisi olan bir hastada karakteristik vokal fremitus, perküsyon bulgusu, oskültasyonda krepitan ral ve tuber sufl duyulması bulguları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
                                                     Oskültasyon
       Vokal     Perküsyon       Krepitan ral    Tuber sufl
      fremitus  bulgusu           duyulması       duyulması
A) Normal     Rezonan               Yok               Yok
B) Artmış      Matite                    Var               Var
C) Azalmış   Hipersonorite        Yok               Yok
D) Azalmış   Matite                     Yok               Var
E) Artmış      Matite                    Yok                Yok


5. Elli beş yaşında, daha önceden şikâyeti olmayan, obez, sigara içmeyen bir kadın hasta 3 haftadan fazla süren öksürük yakınması ile başvuruyor. ACE inhibitörü almadığı öğrenilen hastanın, akciğer grafisi normal olarak değerlendiriliyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
B) Bronkojenik karsinom
C) Pulmoner emboli
D) Sol kalp yetmezliği
E) Gastroözofageal reflü


6. Aşağıdakilerden hangisi akut respiratuvar distres sendromu tanısı konulmasında kullanılan kriterler arasında yer almaz?
A)
Predispozan bir durum varlığı
B) PaO2/FİO2 oranının 200'ün üstünde olması
C) Akciğer grafisinde bilateral alveolar veya interstisyel infiltrasyon olması
D) Pulmoner arter kapanma basıncının 18 mmHg'den düşük olması
E) Mekanik ventilasyon gerektiren hipoksemi7. Geniş spektrumlu beta laktamaz üreten Escherichia coli'ye bağlı bakteriyemi tedavisinde en uygun antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Nafsilin
B) Sefuroksim aksetil
C) Seftriakson
D) Ertapenem
E) Seftazidim8. Aşağıdakilerden hangisi klorokine dirençli Plasmodium falciparum profilaksisinde kullanılır?
A)
Doksisiklin
B) Klindamisin
C) Kinin sülfat
D) Artesunat
E) Primetamin9. Aşağıdaki hepatit viruslarından hangisi nedeniyle akut enfeksiyon gelişen gebe bir kadında fulminan epatit görülme olasılığı en yüksektir?
A)
Hepatit A
B) Hepatit B
C) Hepatit C
D) Hepatit D
E) Hepatit E10. Yetmiş beş yaşında erkek hasta ateş ve karnın sol alt kadranında akut başlayan ağrı yakınmalarıyla başvuruyor. Fizik incelemede abdominal distansiyon ve lokalize peritonit bulguları saptanıyor. Lökosit sayısı 14 000/mm3 olarak bulunuyor.
Bu hastaya tanı koymada en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Abdominal bilgisayarlı tomografi
B) Abdominal magnetik rezonans görüntüleme
C) Baryumlu kolon grafisi
D) Kolonoskopi
E) Ayakta karın grafisi11. Yetmiş yedi yaşında bir erkek hasta halsizlik ve eforla gelişen nefes darlığı, sırt ve bel ağrısı yakınmalarıyla başvuruyor. Yapılan incelemelerde anemi, hiperkalsemi, üre-kreatinin yüksekliği, kemiklerde litik lezyonlar paraproteinemi saptanıyor.
Bu hastadaki renal hasarın en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Glomerüler hasar
B) Ürat nefropatisi
C) Hafif zincire bağlı tübülointerstisyel hasar
D) Hafifzincire bağı vasküler hasar
E) Böbreklerin plazma hücrelerince infiltre olması


12.
On sekiz yaşında bir erkek hasta birkaç gün önce başlayan idrar miktarında azalma ve kanlı idrar yapma yakınmalarıyla başvuruyor. Fizik muayenede kan basıncı 165/105 mmHg, göz kapaklarında ve pretibial bölgede 2+ ödem bulunuyor. Laboratuvar incelemelerinde serum kreatinin düzeyi 2.1 mg/dL, potasyum düzeyi 5.6 mmol/L ve idrarda protein miktarı 1 g/gün olarak saptanıyor. İdrar mikroskopisinde bol eritrositler ile eritrosit silendirleri görülüyor.
Bu hastanın tedavisinde aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisinin kullanılması sakıncalıdır?
A)
Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü
B) Alfa-adrenerjik blokör
C) Beta-adrenerjik blokör
D) Kalsiyum kanal blokörü
E) Loop diüretik

13. Aşağıdaki akut böbrek yetersizliği durumlarının hangisinde anüri gelişme olasılığı en düşüktür?
A)
Septik şoka bağlı akut tübüler nekroz
B) Bilateral akut kortikal nekroz
C) Hızlı ilerleyen glomerülonefrit
D) Bilateral renal arter oklüzyonu
E) Radyokontrast nefrotoksisitesi


14. Yirmi altı yaşında kadın hasta son 3 aydır el bileği ve proksimal interfalangeal eklemlerinde ağrı ve şişlik, ağızda tekrarlayan ülserler ve nefes alıp vermeye bağlı artan batıcı tipte yan ağrısı yakınmalarıyla başvuruyor. Laboratuvar incelemelerinde idrarda hücresel silendirler, proteinüri, hemoglobin düzeyi 10 g/dL, lökosit sayısı 2500/mm3 olarak saptanıyor.
Bu hastada aşağıdaki otoantikorlardan hangisinin prevalansı en yüksektir?
A)
Antinükleer
B) Anti-Sm
C) Anti-Ro
D) Anti-fosfolipid
E) Anti-La


15. Akut gut artriti atağı ile başvuran bir hastanın tedavisinde aşağıdaki ajanlardan hangisinin kullanılması öncelikli değildir?
A)
Kolşisin
B) Allopürinol
C) İndometazin
D) Prednizon
E) NaproksenYaşamında ilk kez alt ekstremitede derin ven trombozu tanısı konulan ve etiyolojisi araştırılan 35 yaşında bir kadın hastada protrombin zamanı, PTT, fibrinojen ve homosistein düzeyleri normal bulunmuş; aktive protein C rezistansı saptanmıştır.
16. Bu hastadaki tablo aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?
A)
Protrombin 20210A mutasyonu
B) Faktör V Leiden mutasyonu
C) Metilen tetrahidrofolat redüktaz gen mutasyonu
D) Protein C eksikliği
E) Antitrombin III eksikliği


17. Bu hastanın tedavisi için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Düşük molekül ağırlıklı heparin ile antikoagülasyon, warfarin tedavisinden daha etkilidir.
B) Düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisinde kanama riski, warfarine oranla daha sık gözlenir.
C) Antikoagülan tedavi ömür boyu verilmelidir.
D) Antikoagülan tedavi önce 6 ay verilir, kesildikten sonra trombotik atak tekrarlarsa ömür boyu verilir.
E) Antikoagülan tedavi başlanırken önce warfarin daha sonra heparin başlanır.


18. Mikrositer anemi saptanan bir hastada hematokrit değeri % 32, serum demir düzeyi, transferrin satürasyonu ve ferritin düzeyi normal olarak bulunuyor.
Bu hastada ayırıcı tanıda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A)
Aplastik anemi
B) Demir eksikliği anemisi
C) Pernisiyöz anemi
D) Folat eksikliği anemisi
E) Akdeniz anemisi taşıyıcılığı19. Aşağıdaki kemoterapötiklerden hangisi alkilleyici bir ajandır?
A)
6-merkaptopürin
B) Vinkristin
C) Siklofosfamid
D) Bleomisin
E) Aktinomisin-D20. Aşağıdakilerden hangisi ACE inhibitörlerinin yan etkilerinden biri değildir?
A)
Hipokalemi
B) Öksürük
C) Anjiyoödem
D) Bilateral renal arter stenozunda akut böbrek yetmezliği
E) Makülopapüler döküntü21. Primer adrenokortikal yetmezlik tedavisinde, mineralokortikoid replasmanı için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)
Deksametazon
B) Fludrokortizon
C) Triamsinolon
D) Metilprednizolon
E) Prednizon22. Aşağıdakilerden hangisi uygunsuz antidiüretik hormon sendromunun özelliklerinden biri değildir?
A)
İdrar sodyum düzeyinin genellikle yüksek olması
B) Serum kortizol düzeyinin normal olması
C) Serum albumin düzeyinin normal olması
D) Postural hipotansiyonun olmaması
E) Plazma renin aktivitesinin yüksek olması23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir?
A)
İnflamasyon
B) Foliküler hiperproliferasyon
C) Bakteriyal proliferasyon
D) Aşırı sebum üretimi
E) Retinoik asit türevlerinin kullanımı24. Oral mukoza ülserasyonları ve vücudunda bülleri olan bir hastada direkt immünofloresan incelemede epidermal hücre yüzeyinde IgG antikorları saptanıyor. Nikolsky bulgusu pozitif bulunuyor.
Bu durumda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A)
Pemfigus vulgaris
B) Dermatitis herpetiformis
C) Büllöz pemfigoid
D) Skatrisyal pemfigoid
E) Epidermolizis bullosa

25. Son 12-24 saat içerisinde ortaya çıkan baş ağrısı ve uykuya eğilim nedeniyle acil servise getirilen 27 yaşındaki kadın hastanın muayenesinde ateş 38.2 °C ölçülmüş, ense sertliği saptanmış, letarjik ve konfüze olduğu gözlenmiştir. Fokal veya lateralize edici başka bir nörolojik bulgu saptanmamıştır. Beyin omurilik sıvısının incelemesinde mm3te 100 adet lenfosit saptanmış, glukoz ve protein değerleri normal bulunmuştur.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Bakteriyal menenjit
B) Tüberküloz menenjiti
C) Viral menenjit
D) Fungal menenjit
E) Karsinomatöz menenjit


26. Yirmi üç yaşında üniversite öğrencisi bir kadın hasta birkaç haftadır akşamları ders çalışırken göz kapaklarında düşme ve çift görme olmasından, biraz ara verip dinlenince geçtiğinden ama tekrar okumaya başladıktan bir süre sonra gene aynı durumdan yakınmaktadır. Göz doktoru gözlerinde bir kırma kusuru saptayamamıştır. Nörolojik muayenede bilateral hafif ptozis dışında patoloji yoktur.
Bu hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A)
Maskeli depresyon
B) Guillain-Barré sendromu
C) Myastenia gravis
D) Botulinum zehirlenmesi
E) Multipl skleroz


27. Alkol yoksunluğunun klinik gidişi sırasında aşağıdakilerden hangisi en belirgindir?
A)
Nistagmus
B) Otonomik hiperaktivite
C) İştah artışı
D) Uyuklama
E) Psikomotor retardasyon28. Toplumda hastalıkların nedenleri belirlendikten sonra sorunun çözümüne yönelik yapılan deneysel epidemiyolojik araştırmalara ne ad verilir?
A)
Kohort çalışması
B) Kesitsel çalışma
C) Müdahale araştırması
D) Vaka-kontrol araştırması
E) Tanımlayıcı araştırma29. Lomber 5 (L5) sinir kökü basısında aşağıdaki nörolojik bulgulardan hangisi görülür?
A)
Patella refleksinde kayıp
B) Ayak başparmak dorsifleksiyonunda zayıflama
C) Baldır arka yüzünde ağrı ve uyuşma
D) Aşil refleksinde kayıp
E) Kuadriseps kasında atrofi30. Bir memesinde kitle ele gelen 25 yaşındaki bir kadın hastada ilk istenmesi gereken görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Ultrasonografi
B) Mamografi
C) Magnetik rezonans görüntüleme
D) Lenfatik sintigrafi
E) Duktografi

 

 

 

 

 

TUS SORULARI DAHİLİYE - TUS DAHİLİYE SORULARI - TUS - SORULARI - DAHİLİYE