Siparis Telefon: 0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 
En Çok Satılanlar
Tus Full Eğitim Seti Tus Full Eğitim Seti
1,650.00TL  
Patoloji Patoloji
150.00TL  
Anatomi Anatomi
150.00TL  
Biyokimya Biyokimya
150.00TL  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Hastalıkları ve Doğum
150.00TL  
Genel Cerrahi Genel Cerrahi
150.00TL  
Farmakoloji Farmakoloji
150.00TL  
Dahiliye Dahiliye
150.00TL  
Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji
250.00TL  
Yds Rusça Soru Bankası Yds Rusça Soru Bankası
179.00TL  
 
Özel
 
FORUM

 

TUS SORULARI BİYOKİMYA

TUS BİYOKİMYA SORULARI

1.      Aşağıdaki eklemlerden hangisi sferoid tiptedir?
A)
Articulatio radiocarpalis
B) Articulatio calcaneocuboidea
C) Articulatio radioulnaris proximalis
D) Articulatio humeroulnaris
E) Articulatio coxae2. Bacak tam fleksiyonda iken bacağa iç rotasyon yaptıran kas aşağıdakilerden hangisidir?
A)
M. biceps femoris
B) M. tensor fasciae latae
C) M. quadriceps femoris
D) M. sartorius
E)
M. soleus

 

3. Aşağıdakilerden hangisi canalis adductorius�dan geçer?
A)
Arteria iliaca externa
B) Arteria iliaca interna
C) Arteria femoralis
D)
Nervus suralis
E) Nervus peroneus communis4. Nervus hypoglossus�un motor nükleusu merkezi sinir sisteminin hangi kısmında bulunur?
A)
Talamus
B) Subtalamus
C) Medulla oblongata
D)
Pons
E) Mesencephalon5. Şekildeki taralı bölgenin deri duyusunu ileten sinir aşağıdakilerden hangisidir?

A)
N. medianus
B) N. ulnaris
C) N. cutaneus antebrachii lateralis
D) N. radialis
E)
N. cutaneus antebrachii posterior6. Ortakulak ameliyatlarında, arka duvarda, aşağıdaki sinirlerden hangisinin zedelenme riski yüksektir?
A) N. facialis
B)
N. trigeminus
C) N. vagus
D) N. occipitalis
E) N. accessorius7. Ductus nasolacrimalis aşağıdakilerden hangisine açılır?
A)
Meatus nasi superior
B) Meatus nasi medius
C) Meatus nasi inferior
D)
Hiatus semilunaris
E) Recessus sphenoethmoidalis8. Aşağıdakilerden hangisi burun boşluğuna açılmaz?
A)
Sinus frontalis
B) Sinus maxillaris
C) Ductus nasolacrimalis
D) Ductus parotideus
E)
Sinus sphenoidalis


 
9. Mideden gelen ağrı duyusu vücudun hangi bölgesinde hissedilir?
A)
Sağ omuzda
B) Sağ lumbar bölgede
C) Sol hipokondriyak bölgede
D)
Periumbilikal bölgede
E) Sağ skapula altında10. Aşağıdaki yapılardan hangisi ligamentum inguinale�nin altından geçmez?
A) Funiculus spermaticus
B)
Arteria femoralis
C) Vena femoralis
D) Musculus iliacus
E) Nervus femoralis11. Aşağıdakilerin hangisinde hyalin kıkırdak bulunmaz?
A)
Kostaların ön ucu
B) Burun
C) Trakea
D) İntervebtebral disk
E)
Eklem yüzleri12. Periferik sinirlerin epinöriyum tabakası santral sinir sistemindeki hangi yapı ile en çok benzerlik gösterir?
A)
Piamater
B) Duramater
C)
Araknoid mater
D) Koroid plexuslar
E) Granüler tabaka


 
13. Hipofizin ön lobunda üretilen hormonların salgılanmasını kontrol eden faktörler aşağıdakilerden hangisinde üretilir?
A) Hipotalamus nörosekretuar nöronlar
B)
Arka lob pituisitleri
C) Hering cisimcikleri
D) Pons intermedia hücreleri
E) Corpus pineale


14. Gözün retina tabakasında yer alan aşağıdaki hücrelerden hangisi nöroglia tipinde destek hücrelerdir?
A)
Fotoreseptör hücresi
B) Ganglion hücresi
C) Amakrin hücre
D) Bipolar hücre
E) Müller hücresi15. Lenf düğümünde afferent lenf damarlarıyla gelen lenf ilk olarak aşağıdakilerden hangisine girer?
A)
Medüller sinüs
B) Subkapsüler sinüs
C)
Subtrabeküler sinüs
D) Hilus
E) Yüksek endotelli venül16. Vitamin K aşağıdaki koagülasyon faktörlerinden hangisinin sentezini etkilemez?
A)
Protrombin
B) Faktör 7
C) Faktör 8
D)
Faktör 9
E) Faktör 10


 
17. Aşağıdakilerden hangisinin kandaki artışı oksijen hemoglobin dissosiasyon eğrisini sola kaydırır?
A) Fetal hemoglobin miktarı
B)
H+ iyonu konsantrasyonu
C) Karbondioksit miktarı
D) Vücut sıcaklığı
E) 2-3 difosfogliserat konsantrasyonu

 
18. Gastrin mide parietal hücrelerinde aşağıdakilerden hangisi ile birlikte HCI sekresyonunu stimüle eder?
A)
Atropin
B) Bradikinin
C) Seratonin
D) Teofilin
E) Histamin

 
19. İdrarda cAMP atılımında artış gözlenmesi durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A)
Plazmaya cAMP geçişinde azalma
B) Renal tübülde parathormon etkisi
C)
Distal tübülde aldosteron etkisi
D) Renal kan akımında artış
E) Mesane kas tonusunda artış


20. Kas tonusu kaybolmuş olan bir ekstemitede istemli hareket varsa aşağıdakilerden hangisinde lezyon olduğu düşünülmelidir?
A)
Medülla spinalis ön boynuz alfa motor nöronlarında
B) O kaslara ait propioseptif duyuları taşıyan aferent sinirlerde
C)
Kasların ekstrafüzal liflerinde
D) Medülla spinalisteki internöronlarda
E) Sinir kas kavşağında


 
21. Aşağıdakilerden hangisi üre sentezinin başlaması için mutlaka gereklidir?
A) N � asetilglutamat
B)
Asetoasetat
C) Oksaloasetat
D) Alfa- ketoglutarat
E) Piruvat


22. Vücutta oluşan oksitleyici türlerle yan zincirleri oksidasyona uğrayan aminoasit aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serin
B) Glutamin
C) Sistein
D) Alanin
E) Valin


23. Glikoproteinlerde karbohidrat molekülünün bağlanabileceği aminoasitler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Triptofan, aspartat, sistein
B) Asparajin, serin, treonin
C) Glisin, alanin, aspartat
D) Aspartat, glutamat, serin
E) Glisin, arjinin, sistein

 
24. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel plazma enzimidir?
A) Kreatin kinaz
B) Amilaz
C) Lipaz
D) Transaminazlar
E) Psödokolinesteraz
 


25. Aşağıdakilerden hangisi DNA replikasyonu için gerekli değildir?
A) DNA kalıp
B) DNA polimeraz
C) Pirimerler
D) Ribonükleozid trifosfatlar
E) Metal iyonları


26. Aşağıdakilerden hangisi glukoneogenezde görev almaz ve oluşan glikozun kana verilmesinde rol oynayan enzim değildir?
A) Hekzokinaz
B) Glukoz- 6 -fosfataz
C) Fosfoenolpiruvat karboksikinaz
D) Pirüvat karboksilaz
E) Fruktoz 1,6 difosfataz
 


27.

Yukarıdaki şekilde plazma lipoproteinlerinin agaroz jel elektroforezi sonucu elde edilen lipoprotein bantları numaralanarak gösterilmiştir.
Bantların temsil ettiği lipoprotein türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

            I           II      III     IV
A) Şilomikron    VLDL  LDL    HDL
B) HDL              VLDL  LDL    Şilomikron
C) HDL              LDL    VLDL  Şilomikron
D) Şilomikron  LDL   VLDL  HDL
E) Şilomikron     HDL   LDL    VLDL28. N- asetil nöraminik asit aşağıdaki lipidlerden hangisinin yapısında bulunur?
A) Plazmalojen
B) Gangliozid
C) Fosfogliserid
D) Serebrozid
E) Triaçilgliserol


 29. Sağlıklı kişinin serumunda egzersiz sırasında artan laktik asidin kaynağı kas dışında aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karaciğer
B) Akciğer
C) Böbrek
D) Alyuvarlar
E) Beyin


30. Plazma HCO3 - , Cl - , Ca++ ve Na+ konsatrasyonları aşağıdakilerden hangisinde yüksekten düşüğe doğru olarak sıralanmıştır
?
A) Cl -, Na+, HCO3 -, Ca++
B) Cl -, Na+, Ca++, HCO3
C) Na+, HCO3, Cl -, Ca++,
D) Na+, Cl -, Ca++, HCO3
E) Na+, Cl -, HCO3 ,Ca++,
 

31. Aşağıdaki hormonlardan hangisinin reseptörü hücre içinde değildir?
A) Kalsitriol
B) Tiroid hormonları (T3,T4)
C) Kortizol
D) Oksitosin
E) Progesteron
 

32. İmmünoglobulin G ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Glikoprotein yapıdadır
B) 4 polipeptid zincirden oluşur
C) Mast hücreleri üzerinde özgül reseptörleri bulunur
D) Kopleman fiksasyonunda görev yapar.
E) Fab bölgeleri antijeni bağlayan bölgelerdir


33. Askobik asit aşağıdaki minerallerden hangisinin emilimini arttırır?
A) Kalsiyum
B) Çinko
C) Mangan
D) Demir
E) Kobalt
 
34. Sitrik asid döngüsünde görev alan enzimler aşağıdaki vitaminlerden hangisini koenzim olarak kullanmaz?
A) Pantotenit asit
B) Folik asit
C) Riboflavin
D) Niasin
E) Tiamin

35. Aşağıdaki klinik laboratuar testlerinden hangisi için antikoagülanlı kan örneği gerekli değildir?
A) Kan gazı
B) Tam kan sayımı
C) Kan üre azotu
D) Eritrosit sedimantasyon hızı
E) Protrombin zamanı

36. Aşağıdaki olayların hangisinde plazma proteinlerinin görevi yoktur?
A) Bağlama / Taşımı
B) Solunum
C) Pıhtılaşma
D) Bağışıklık
E) Enzimatik fonksiyon

 
37. Yabancı bileşiklerin (ksenobiyotiklerin) metabolizmasında görev alan sitokrom P450 enzim sistemi hücrenin hangi bölgesinde bulunur?
A) Düz endoplazmik retikulum zarında
B) Lizozomlarda
C) Çekirdek zarında
D) Sitoplazmada
E) Mitokondri dış zarında
 


38. Metil alkol zehirlenmesinde asidoz ve ölümden sorumlu metabolit aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asetaldehit
B) Gliseraldehit
C) Asetik asit
D) Formik asit
E) Laktik asit

 
39. Aşağıdakilerden hangisi negatif nitrojen dengesine neden olan etkenlerden biri değildir?
A) Uzun süreli yatak istirahatı
B) Hamilelik
C) Yanıklar
D) Enfeksiyonlar
E) Kanser

 
40. Aşağıdaki patolojik durumların hangisinde konjuge hiperbilirubinemi görülür?
A) Hemolitik anemi
B) Crigler-Najjar sendromu
C) Dubin-Jonhson sendromu
D) Fizyolojik neonatal sarılık
E) Gilbert sendromu


 
41. Aşağıdakilerden hangisi bakteri hücresi ile protozoon hücresinin ortak özelliklerinden biridir?
A) Genetik materyalin kimyasal kompozisyonu
B) Peptidoglikan tabakanın varlığı
C) Mitokondrilerin yapı ve fonksiyonu
D) Çekirdeği çevreleyen membranın varlığı
E) Ribozomal ünitelerin büyüklüğü


42. Gram (-) bakteri hücre duvarı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Teikoik asit içerir.
B) Gram (+) bakterilere göre daha basittir.
C) Dış membran içermez.
D) Peptidoglikan tabakası kalındır.
E) Periplazmik alan içerir.
 


43. Aşağıdakilerden hangisi, bakteri hücrelerinde kromozomdan ayrı olarak bulunan plazmidlerin tümünün ortak özelliğidir?
A) Kendilerini bakteriler arasında transfer edebilmeleri
B) Antibiyotik direnç genleri içermeleri
C) Ekzotoksin kodlayan gen taşımaları
D) Kendi kendilerine replike olabilmeleri
E) Organik bileşikleri parçalayan enzimleri kodlamaları

 
44. Vajinal yolla yeni doğmuş bir kız bebekte yüksek ateş ve ense sertliği bulguları saptanmıştır. Beyin omurilik sıvısının mikroskobik incelenmesinde bol miktarda nötrofil ve Gram (+) koklar görülmüştür.
Bu durumda, etken olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

A) Staphylococcus aureus
B) Listeria monocytogenes
C) Grup B streptokoklar
D) Meningokoklar
E) Peptostreptokoklar


45. Divertikülit şikayeti olan 70 yaşında bir kadın hastada ateş ve karın sol alt kadranda ağrı vardır. Yapılan tomografide iyi lokalize olmuş intraabdominal apse saptanmıştır.
Bu hastadaki apseye öncelikle aşağıdaki mikroorganizma kombinasyonlarından hangisinin yol açtığı düşünülmelidir?

A) Bacteroides ve Escherichia coli
B) Staphylococcus ve Gonococcus
C) Clostridium ve Pneumococcus
D) Candida ve Lactobacillus
E) Actinomyces ve Chlamydia


46. Çin lokantasında yenen pirinçli bir yemeği takiben 1-6 saatte ortaya çıkan, bulantı, kusma ve abdominal kramp ile seyreden besin zehirlenmesi tablosundan sorumlu olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Clostridium perfringens
B) Clostridium botulinum
C) Bacillus cereus
D) Vibrio parahaemolyticus
E) Campylobacter jejuni


47. Cinsel olarak aktif, sık partner değiştiren 35 yaşında bir erkek hasta, mukopürulan akıntı, keratit ve korneada infilamasyonla seyreden göz şikayetlerine nedeniyle doktora başvurmuştur. Korneadan yapılan gram boyamada lökosit saptanmış ancak bakteri görülmemiştir. Zengin bir besiyeri ile yapılan kültür sonucunda da herhangi bir üreme olmamıştır.
Bu klinik tabloya aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin yol açma olasılığı en yüksektir?

A) Adenovirüs
B) Cytomegalovirüs
C) Neisseriae gonorrhoea
D) Varicella zoster virus
E) Chlamydia trachomatis


48. Aşağıdakilerden hangisi, hücre duvarı sentezini inhibe eden antibiyotiklere karşı bakterilerde görülen direnç mekanizmalarından birisidir?
A) İlacın adenilasyona neden olan enzim üretmesi
B) Penisilin bağlayan proteinlerde mutasyon
C) Ribozom 50S alt ünitesinde reseptör değişimi
D) Hücre membranında aktif transport proteinlerinde mutasyon
E) DNA giraz enzim aktivasyonunda azalma.

 
49. Aşağıdakilerden hangisi Fagositoz oluşumunda rol oynayan faktörlerden biridir?
A) Yüzey immünglobulin
B) Fc reseptörü
C) CD3
D) HLA sınıf 2 antijeni
E) CD8


50. Bir antijen ile aktive olan T lenfosit popülasyonunda aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?
A) IL-2 salınımına bağlı olarak T lenfosit proliferasyonu
B) Yardımcı T lenfosit tarafından B lenfosit aktivasyonu
C) Antijenin mast hücrelerine sunulması
D) Sitotoksik T lenfosit tarafından hedef hücre lizisi
E) Antijene özgül bellek T lenfosit oluşumu

 

 

 

 

TUS SORULARI BİYOKİMYA - TUS BİYOKİMYA SORULARI - BİYOKİMYA SORU VE CEVAPLARI - TUS SORU CEVAPLARI - BİYOKİMYA